Boekhouding Accountancy Fiscaliteit
Auteursrecht: wat is het en hoe word je gecontroleerd?

Auteursrechten beschermt de concrete en originele uitwerking van auteursrechtelijke werken. Dit beïnvloedt ook de regelgeving over wat anderen met dat beschermd werk mogen doen. Zowel de makers van beeldhouwwerken, foto’s, schilderijen, teksten en zelfs computersoftware genieten van zulke auteursrechtelijke bescherming.

Wat maakt het zo fiscaal interessant?

De vergoeding via auteursrechten kent een ongeziene aantrekkingskracht. Je profiteert immers van een belangrijk kostenforfait op het ontvangen inkomen. Bovendien beschouwt de wet de auteursvergoedingen niet als beroepsinkomsten, maar wel als roerende inkomsten. Je betaalt dus slechts 15% roerende voorheffing op dat inkomen (tot een bedrag van maximaal €64.070 voor inkomsten uit 2022).

Wat wil dat nu eigenlijk zeggen? Wel als je in 2022 €15.000 euro auteursrechten ontvangt, mag je 50% forfaitaire beroepskosten aftrekken (op een inkomstenschijf tot €17.090 in 2022). Dat komt neer op €7500, waardoor je netto belastbaar inkomen ‘maar’ €7500 bedraagt (€15.000 – €7500 = €7500). Aangezien je inkomen ‘maar’ €7500 bedraagt, betaal je maar 15% roerende voorheffing op dat bedrag, wat neerkomt op ‘maar’ €1125. Voor zowel ‘werkgever’ als ‘werknemer’ wordt het dus een stuk interessanter om loon uit te keren via de auteursrechtenvergoeding in plaats van via de loonbrief.

Welke vragen worden er gesteld bij een mogelijke controle?

De fiscus heeft de auteursrechtenvergoeding– net omwille van de aantrekkelijke voordelen – in het vizier. Maak jij al gebruik van het verloningsysteem? Dan bereiden we bereiden je graag voor op mogelijke controles met ons inzicht in de denkbare vragen om inlichtingen, waarmee een controle vaak aanvangt. Onder het motto beter voorkomen dan genezen volgt hierbij een lijst van enkele toepasbare vragen bij controle

1. Er is enkel auteursrechtelijk bescherming bij concrete uitdrukkingswijze, er moet verspreiding naar het publiek mogelijk zijn. Gelieve dit aan te tonen met bewijsstukken.

2. Er moet sprake zijn van ‘originaliteit’ of ‘oorspronkelijkheid’. Gelieve dit aan te tonen met bewijsstukken.

3. Geef per genieter een gedetailleerde beschrijving van het werk dat het voorwerp uitmaakt van de overdracht/concessie van auteursrechten.

4. Geef een afschrift van de overeenkomst(en) van overdracht/concessie van de auteursrechten per genieter. Gelieve een afschrift van alle geschreven documenten voor te leggen of van andere bewijsstukken die de overdracht/concessie van auteursrechten per genieten verantwoorden.

5. Komen de inkomsten die u aangeeft onder code 1117 van de aangifte in de personenbelasting voort uit de cessie of concessie van auteursrechten?

6. Hoe wordt de vergoeding berekend? Is er een verdeelsleutel, een afzonderlijke vergoeding, een globale vergoeding, worden de rechten gratis afgestaan? Geef een overzicht van de administratieve verwerking (betaalopdrachten, facturaties, … ) + de nodige bewijsstukken hiervan.

Tips voor een efficiënte voorbereiding op een potentiële controle

Kijk er voortdurend op toe dat je een goed overzicht bewaart van de creatie en de vorm (software, teksten, mediacampagnes…) van alle auteursrechtelijke beschermde werken. We raden je ook aan om steeds kopieën van deze werken te bewaren, zodat je ze snel kan voorleggen bij een controle. Als je auteursrechtelijk werk verspreid werd via een specifiek of afgeschermd publiek moet je dat ook kunnen aantonen.

Hou er rekening mee dat je ook steeds moet bewijzen dat de werken “origineel” zijn. De subjectiviteit, persoonlijke stempel en de individuele geest van de maker moeten met andere woorden duidelijk naar voren komen in het werk.

Verder moet er een afgetekende overeenkomst bestaan tussen de vennootschap en de persoon die geniet van de overdracht van auteursrechten. Je voegt dus best ook een verduidelijking op papier toe van de berekening van de auteursrechten: bijvoorbeeld een vast percentage op de omzet of een vastomlijnd bedrag.

Vergeet ook niet dat niet elke sector in aanmerking komt voor dit fiscaal interessante systeem. Creatieve beroepen en software-ontwikkelaars die in staat zijn om hun originele en creatieve inbreng te bewijzen staan vrij stevig in hun schoenen, anderen begeven zich op glad ijs.

Bron: www.cazimir.be

Auteursrecht: wat is het en hoe word je gecontroleerd?

Auteursrechten: het beschermt je unieke creatie, kent een breed toepassingsgebied en is fiscaal bijzonder interessant. Resultaat? Vele belastingplichtigen beschouwen het als een lucratieve en alternatieve inkomstenbron: eentje die minder zwaar belast wordt dan de uitkering van een loon. Maar dat dreigt nu te veranderen, want de fiscus viseert het aantrekkelijke uitkeringssysteem steeds meer.

Nieuws